Trường Đại học Sangji

Trường Cao đẳng Woosong

Trường Đại học quốc gia Changwon 

Trường Nữ sinh Sungshin 

Trường Đại học Mokwon 

Trường Đại học Myongji